Editors

CPSS and PELS Joint Advisory Committee


Dehong Xu Braham Ferreira
Zhejiang Univ., China  Delft Univ. of Technology, The netherlands
xdh@zju.edu.cn J.A.Ferreira@tudelft.nl
   
Jiaxin Han Don Tan
The Inst. of Seawater Desalination
and Multipurpose Utilization, China
Northrop Grumman Corporation, USA
hanjiaxin@vip.163.com dong.tan@ngc.com
   
Jinjun Liu Frede Blaabjerg
Xi’an Jiaotong Univ., China Aalborg Univ., Denmark
jjliu@mail.xjtu.edu.cn fbl@et.aau.dk

Editor-in-Chief
Jinjun Liu
Xi’an Jiaotong Univ., China
jjliu@mail.xjtu.edu.cn
Associate Editors
Khurram Afridi
Univ. of Colorado Boulder, USA
Layi Alatise
The Univ. of Warwick, U.K.
Hua (Kevin) Bai
Univ. of Tennessee, USA
Ali Bazzi
Univ. of Connecticut, USA
Dongpu Cao
Univ. of Waterloo, Canada
Dong Cao
North Dakota State Univ., USA
Yong Chen
Univ. of Electronic Science and Technology of China
Wu Chen
Southeast Univ., China
H. J. Chiu
National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
Uimin Choi
Seoul National Univ. of Science and  Technology, Korea 
Xin Dai
Chongqing Univ., China 
Dong Dong
Virginia Tech, USA 
Yan Du
Hefei Univ. of Technology, China 
Xiong Du
Chongqing Univ., China 
Braham Ferreira
UT Delft, The netherlands 
Feng Gao
Shandong Univ., China 
Hua Geng
Tsinghua Univ., China 
Ben Guo
United Technologies Research Center, USA 
Xiaoqiang Guo
Yanshan Univ., China 
Lijun Hang
Hangzhou Dianzi Univ., China 
Jinwei He
Tianjin Univ., China 
Jiabing Hu
Huazhong Univ. of Science and 
Technology, China 
Cungang Hu
Anhui Univ., China 
Francesco Iannuzzo
Aalborg Univ., Denmark 
Shiqi Ji
Univ. of Tennessee, USA 
Jiuchun Jiang
Beijing Jiaotong Univ., China 
Dong Jiang
Huazhong Univ. of Science and 
Technology, China 
Edward Jones 
Efficient Power Conversion, USA 
Yunwei Li
Univ. of Alberta, Canada 
Ran Li
Univ. of Warwick, U.K. 
Weiguo Li
Shanghai Tech Univ., China 
Hui (Helen) Li
Florida State Univ., USA 
Qiang Li
Virginia Tech, USA 
Hong Li
Beijing Jiaotong Univ., China 
Wuhua Li
Zhejiang Univ., China 
Rui Li
Shanghai Jiaotong Univ., China 
Marco Liserre
Kiel Univ., Germany 
Bo Liu
University of Tennessee, USA
FANG LUO
Univ. of Arkansas, USA
Ke Ma
Shanghai Jiao Tong University, China
Udaya Madawala
Auckland Univ., New Zealand
Mao Meiqin
Hefei University of Technology, China
Puqi Ning
Chinese Academy of Science, China 
Zeljko Pantic
Utah State Univ., USA 
Dongyuan Qiu
South China Univ. of Technology, China 
Xiaohui Qu
Southeast Univ., China 
Chun Rim
Gwangju Inst. of Science and Technology, Korea 
Xinbo Ruan 
Nanjing Univ. of Aero. & Astro., China
Suleiman Sharkh
Univ. of Southampton, U.K. 
Kuang Sheng
Zhejiang Univ., China 
Kai Sun
Tsinghua Univ., China 
Elisabetta Tedeschi
Norwegian Univ. of Science and 
Technology, Norway 
Duleepa Thrimawithana
Univ. of Auckland, New Zealand 
Chunming Tu
Hunan Univ., China
Maggie Wang
Univ. of Michigan-Dearborn, USA 
Haoyu Wang
ShanghaiTech Univ., China
Jin Wang
The Ohio State Univ., USA 
Jun Wang
Hunan Univ., China
Laili Wang
Xi’an Jiaotong Univ., China 
Mengqi (Maggie) Wang
Univ. of Michigan-Dearborn, USA 
Shuo Wang
Univ. of Florida, USA
Gaolin Wang
Harbin Inst. of Technology, China 
Hongfei Wu
Nanjing Univ. of Aero. & Astro., China
Xinke Wu
Zhejiang Univ., China 
Yan Xing
Nanjing Univ. of Aero. & Astro., China
Jing Xu
ABB Corporate Research, USA 
Dianguo Xu
Harbin Inst. of Technology, China 
Hailiang Xu
China Univ. of Petroleum, China 
Xu Yang
Xi’an Jiaotong Univ., China 
Yongheng Yang
Aalborg Univ., Denmark 
Xibo Yuan
Univ. of Bristol, U.K. 
Pingjia Zhang
Tsinghua Univ., China 
Yiming Zhang
San Diego State Univ., USA 
Zheyu Zhang
General Electric Global Research, USA 
Zhiliang Zhang
Nanjing Univ. of Aero. & Astro., China
Junming Zhang
Zhejiang Univ., China 
Guohua Zhou
Southwest Jiaotong Univ., China 
Chong Zhu
San Diego State Univ., USA