CPSS TPEA Vol.1 No.1

Download individual articles via the following links:

Table of Content

Editorial for the inaugural special issue on the developing trends of power electronics: Part 1
J. Liu  
Application of GaN devices for 1 kW server power supply with integrated magnetics
Fred C. Lee ; Qiang Li ; Zhengyang Liu ; Yuchen Yang ; Chao Fei ; Mingkai Mu
Fei Fred Wang ; Zheyu Zhang
Bidirectional isolated dual-active-bridge (DAB) DC-DC converters using 1.2-kV 400-A SiC-MOSFET dual modules
Hirofumi Akagi ; Shin-ichi Kinouchi ; Yuji Miyazaki
Turn-on oscillation damping for hybrid IGBT modules
Nan Zhu ; Xingyao Zhang ; Min Chen ; Seiki Igarashi ; Tatsuhiko Fujihira ; Dehong Xu