Contact Us


Editor-in-Chief

 

Prof. LIU Jinjun
College of Electrical Engineering
Xi'an Jiaotong University
No.28, Xianning West Road, Xi'an,
Shaanxi, 710049, China
jjliu@mail.xjtu.edu.cn

 

 

Editorial Office

 

Address: 16th Floor, Datong
Building, No.467 Huanghe Road, Nankai Dist., Tianjin, 300110, China
Email: tpea@cpss.org.cn
Tel: +86-22-87574852
Fax: +86-22-27687886